Rodo

Informacja o danych osobowych  Gości Ośrodka Wypoczynkowego JEZIORAK w Pszczewie

§ 1.  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI

Administratorem danych osobowych Gości jest PPHU Topaz Spółka Jawna z siedzibą w Międzyrzeczu, ul. 30 Stycznia 60, tel. 957428582.


§ 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI

Celem, dla których Ośrodek Wypoczynkowy Jeziorak  przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umów o świadczenie usług  hotelarskich,  gastronomicznych, wypożyczania sprzętu rekreacyjnego . Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek   jest:

 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Ośrodek w związku z poniesioną przez Ośrodek Wypoczynkowy szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Ośrodka,
 2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Ośrodek przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Ośrodek Wypoczynkowy przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom  innym osobom przebywającym na terenie Ośrodka.


§ 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Ośrodek jest umowa o świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, wypożyczania sprzętu rekreacyjnego.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Ośrodek informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.


§ 4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Ośrodek Wypoczynkowy przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT ośrodka oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 2. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
 3. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.


§ 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Ośrodka  lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte. 


§ 6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Ośrodka ul. Wypoczynkowa 2,    66-330 Pszczew. Ponadto, Ośrodek Wypoczynkowy udostępnia adres email recepcja@jeziorak-agro.home.pl  za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.


§ 7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.


§ 8. WYMÓG  PODANIA  DANYCH  OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w Ośrodku z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie hotelu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Ośrodkowi  zawarcie umowy o usługi hotelarskie.


§ 9.  ZAUTOMATYZOWANE  DECYZJE  NA  PODSTAWIE  DANYCH OSOBOWYCH,  W TYM  PROFILOWANIE

Ośrodek Wypoczynkowy nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 

§ 10. DOSTĘP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Ośrodka Wypoczynkowego JEZIORAK dostępna jest również na stronie internetowej http://jeziorakpszczew.pl/pages/pl/rodo.php