Regulamin wypożyczalni sprzętu kołowego

Regulamin wypożyczalni rowerów, pryczepek, gakartów

 1.  Regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni rowerów, przyczepek, gokartów OW  Jeziorak w Pszczewie. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu staje się on Umową między Wypożyczającym, a Ośrodkiem Wypoczynkowym Jeziorak   ul. Wybudowanie 12  w Pszczewie .
 2. Rowery wyposażone są w linkę zabezpieczającą z zamkiem i kluczykiem, oświetlenie pozycyjne przednie i tylne, oświetlenie odblaskowe przednie i tylne, bagażnik, dzwonek, błotniki, koszyk; dodatkowo na życzenie klienta fotelik dziecięcy, kask, pompka wydawane są na żądanie zgodnie z cennikiem.
 3. Aby wypożyczyć sprzęt , należy spełnić następujące warunki:
  • posiadać pełnoletność ( 18 lat )
  • przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, z którego pracownik wypożyczalni spisze dane,
  • podpisać oświadczenie o wypożyczeniu roweru i o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przejęciu roweru sprawnego technicznie,
  • osoba wypożyczająca sprzęt nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających,
 4. Wypożyczający zobowiązuje się do:
  • korzystania ze sprzętu oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
  • zwrotu sprzętu do miejsca wypożyczenia wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu.
  • korzystania zwyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego.
  • przestrzegania zakazu użyczania sprzętu osobom trzecim.
  • nie używania rowerów w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, wyścigów itp.
  • niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem ze sprzętu pracownikowi wypożyczali i odstawienia roweru do wypożyczalni w przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem jakiejkolwiek usterki roweru.
  • zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze.
  • pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu lub jego wyposażenia, wynikłych z winy wypożyczającego.
  • pokrycia kosztów zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia roweru wypożyczonego.
 5. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia, na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność wypożyczający w tym kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu oraz jego wyposażenia (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia faktu).
 6. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce w tym wynikające z Kodeksu Ruchu Drogowego.
 7. Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego roweru ponosi Wypożyczający. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Ośrodka Wypoczynkowego w Pszczewie  z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonych rowerów.
 8. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonych rowerów.
 9. W przypadku wypożyczenia rowerów przez grupę zorganizowaną konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu oraz ilości rowerów z pracownikiem recepcji Ośrodka Wypoczynkowego Jeziorak.
 10. W przypadku nie zwrócenia roweru do momentu zamknięcia Wypożyczalni w dniu zwrotu, dane Wypożyczającego będą przekazane policji z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez Wypożyczającego.
 11. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 12. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków regulaminu w szczególności zapłacić należności wynikające z regulaminu wypożyczalni na rzecz Ośrodka Wypoczynkowego Jeziorak oraz  używać roweru zgodnie z regulaminem.