Pola namiotowego i campingowego

REGULAMIN   POLA CAMPINGOWEGO
Ośrodek Wypoczynkowy „JEZIORAK” w Pszczewie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Miejsce rozłożenia biwaku każdorazowo wskazuje recepcja OW „Jeziorak”.
 2. Przybywający na teren OW Jeziorak zobowiązani są zgłosić w recepcji, dokonać meldunku oraz uregulować należność za cały okres pobytu.
 3. Na terenie ośrodka mogą przebywać osoby zameldowane w obiekcie. Osoby odwiedzające naszych gości winny opuścić ośrodek do godziny 20:00 oraz uiścić opłatę parkingową za parkowanie  pojazdu.

II. ZASADY POBYTU

 1. Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku.
 2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 6:00. W tych godzinach brama główna jest zamknięta, otwarta pozostaje brama przeciwpożarowa.
 3. Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ, a w szczególności zabrania się  rozpalania ogniska na terenie ośrodka poza miejscem do tego przeznaczonym
 4. Na terenie ośrodka  znajduje się wydzielono miejsce do kąpieli bez nadzoru ratownika.
 5. Osoby nie stosujące się do powyższego regulaminu będą wypraszane bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

III. Czas pobytu

 1. Doba biwakowa na terenie pola namiotowego/campingowego trwa do godziny 12:00 w dniu wyjazdu.
 2. Nie opuszczenie pola namiotowego/campingowego do godziny  12:00  powoduje automatyczne  naliczenie opłaty za rozpoczętą dobę w pełnej wysokości.

IV. Przepisy Porządkowe

 1. Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.
 2. Mycie naczyń i innych przedmiotów odbywa  się tylko i wyłącznie w sanitariacie ośrodka.
 3. Dzieci przebywające na terenie ośrodka, a w szczególności na placu zabaw winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych.
 4. Zabawy zespołowe gra w piłkę nożną, siatkową mogą odbywać się  wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

V. Zasady parkowania pojazdów

 1. Osoby wjeżdżające pojazdem silnikowym na teren ośrodka mają obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej zgodnej z aktualnie obwiązującym cennikiem opłat.
 2. Parkowanie pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych .
 3. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych  na terenie ośrodka.

VI. Zasady pobytu zwierząt

 1. Za zwierzę przebywające na terenie pola namiotowego odpowiada jego właściciel.
 2. Właściciel ma obowiązek uiszczenia opłaty za zwierzę.
 3. Psy na terenie ośrodka mogą przebywać tylko i wyłącznie w kagańcach i na uwięzi.
 4. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości oraz posiadania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
 5. Prosimy o nie podchodzenie z psami do wolier, wybiegów, zagród, w których znajdują się ptaki, króliki oraz inne zwierzęta będące własnością ośrodka.

VII. Postanowienia Końcowe

 1. W przypadku skrócenia pobytu ośrodek nie zwraca opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty  należące do użytkowników, które nie znajdują się w depozycie ośrodka.
 3. Wszystkie inne kwestie nie ujęte  w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z kierownikiem ośrodka .
 4. Skargi, wnioski, i życzenia można zgłaszać w recepcji ośrodka OWDIM Jeziorak. 
                                                                

Życzymy udanego wypoczynku !